Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Kierunki badań w dziedzinie hydrogeologii (na lata 2008-2015)

Autorzy: 
dr Lesław Skrzypczyk            
Leslaw.Skrzypczyk@pgi.gov.pl
mgr  Marcin Stankiewicz        
Marcin.Stankiewicz@mos.gov.pl

Polska, jak każdy kraj Unii Europejskiej, przystąpiła do realizacji rządowych strategii i programów działań mających na celu ochronę zasobów wód podziemnych kraju. Na obecnym etapie rozwoju gospodarczego i społecznego naszego kraju, który został osiągnięty z uwzględnieniem kryteriów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej oraz ustaw krajowych, należy przyjąć nowe podejście do spraw związanych z gospodarowaniem wodami podziemnymi kraju. Już dziś wody podziemne — najcenniejsze zasoby czystych wód pitnych — muszą być traktowane jako dobro narodowe, a ochrona ich zasobów i jakości wymaga pilnych działań. Od stanu zasobów wód pitnych zależy rozwój społeczeństwa i gospodarki narodowej.

We wrześniu bieżącego roku kierownictwo Ministerstwa Środowiska przyjęło nowy dokument — Kierunki badań w dziedzinie hydrogeologii (na lata 2008–2015), który wyznacza priorytety działalności resortu w odniesieniu do hydrogeologii.
Dokument Ministerstwa Środowiska określa na lata 2008–2015 podstawowe kierunki badań hydrogeologicznych, umożliwiające realizację trwałego i zrównoważonego gospodarowania wodami podziemnymi w kraju. Kierunki badań w dziedzinie hydrogeologii zostały opracowane przez zespół specjalistów z dziedziny hydrogeologii i gospodarki wodnej na podstawie doświadczeń zdobytych podczas realizacji wcześniej sporządzonych opracowań i wytycznych. Wytyczając cele w tej dziedzinie ministerstwo uwzględniło oczywiście zmiany prawne związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Podstawowym dokumentem, na podstawie którego przygotowano obecne wytyczne, była Polityka resortu w dziedzinie hydrogeologii przyjęta w 1994 r. Poprzedni dokument określał strategiczne kierunki działalności ministerstwa dotyczące wód podziemnych do 2010 r. Za podstawowe zadania uznano wtedy ochronę wód podziemnych przed degradacją zasobową i jakościową oraz stworzenie warunków racjonalnego gospodarowania nimi.

Zachodzące w ostatnich latach zmiany polityczne, legislacyjne i organizacyjne, dotyczące całej administracji publicznej, spowodowały nie tylko konieczność przeprowadzenia aktualizacji przyjętej strategii już w 1999 r., ale wymusiły niejako opracowanie zupełnie nowego dokumentu w roku bieżącym. Prezentowane teraz kierunki badań geologicznych w dziedzinie hydrogeologii na lata 2008–2015 uwzględniają nową sytuację prawną, wynikającą z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Zmiany z tym związane spowodowały konieczność dostosowania prawa krajowego do wymogów unii, co wiązało się z włączeniem do ustaw zapisów dyrektyw Wspólnoty Europejskiej i zobowiązało Polskę do współpracy z instytucjami europejskimi na nowych zasadach, stworzyło też obowiązek wykonywania wielu zadań i raportowania ich wyników, w pierwszej kolejności do Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Środowiska i innych urzędów europejskich. Przygotowane obecnie Kierunki badań w dziedzinie hydrogeologii uwzględniają te zobowiązania, jak również potrzeby państwa w zakresie ochrony wód oraz właściwego gospodarowania wodami podziemnymi z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Kolejne strony:

05.07.2007

Pliki :

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.