Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Monitoring wód podziemnych i zarządzanie zasobami wodnymi w Aglomeracji Gdańskiej

Monitoring wód podziemnych i zarządzanie zasobami wodnymi w Aglomeracji Gdańskiej

Przykładem kompleksowego podejścia do zagadnienia monitorowania wód podziemnych na obszarach dużych aglomeracji miejskich jest Trójmiasto, gdzie od drugiego kwartału 2011 r. rozpoczęto prace i badania mające na celu wdrożenie kompleksowego systemu monitorowania wód podziemnych. Koncepcja tych prac została opracowana przez zespół hydrogeologów z Oddziału Geologii Morza w Gdańsku PIG-PIB w 2009 r. na zlecenie instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w Trójmieście: Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowej i Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Gdańsku i AQUA Sopot Sp. z o.o.

Koncepcja zakłada budowę systemu (nazwanego przez autorów geoMonitoring), którego podstawowym celem jest monitorowanie zmian zasobów (stanów) oraz ocena jakości wód podziemnych, a także identyfikacja zagrożeń w obrębie gmin Gdańska i Sopotu. Podstawą systemu stały się sieci monitoringów osłonowych dużych ujęć wód podziemnych oraz studnie i wytypowane piezometry na pozostałych ujęciach. Zatomizowane do tej pory systemy monitoringowe zostały zintegrowane w jedną spójną sieć obserwacyjną obejmującą wszystkie ujęcia komunalne i zakładowe. Jest ona ponadto powiązana z siecią krajową, regionalną i sieciami lokalnymi. Przy wyborze punktów obserwacyjnych uwzględniono specyfikę regionu wyróżniającą się wielopiętrowym systemem wodonośnym i sąsiedztwem brzegu morskiego oraz inne istotne czynniki kształtujące stan chemiczny zasoby wodne, m. in. budowę geologiczną, obecność dużych ujęć wód podziemnych, występowanie anomalii hydrogeochemicznych, występowanie obszarów chronionych.

Projektowane badania obejmują ogromny zakres prac terenowych i laboratoryjnych.  Do cyklicznych badań stanów i jakości wód podziemnych wytypowano 288 studni i otworów obserwacyjnych. Będą w nich wykonywane cykliczne pomiary zwierciadła wody i pobory próbek wody do badań składu chemicznego. Zakłada się zróżnicowaną częstotliwość pomiarów zwierciadła wody i poboru próbek w zależności od stopnia zagrożenia i zachodzących zmian hydrodynamicznych. Na obszarach wrażliwych pomiary stanów wody będą wykonywane co miesiąc, na pozostałych obszarach 4 i 2 razy w roku. Adekwatnie będzie przebiegał pobór próbek wody: 4x i 1x w roku. W pierwszym etapie wdrożenia koncepcji (2011-2012) zostanie wykonanych ok. 1500 pomiarów i badań terenowych oraz 422 analiz próbek wody w pełnym zakresie oznaczeń. Analizy chemiczne wód podziemnych przeprowadzi Centralne Laboratorium chemiczne PIG-PIB. Obserwacje i badania obejmą wszystkie poziomy gdańskiego systemu wodonośnego: czwartorzędowy, mioceński, oligoceński i kredowy. Pod pełną kontrolą systemu będą nie tylko najważniejsze ujęcia (41), ale cała strefa drenażu wód z Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych 111 i 112, obszary zasilania oraz strefy anomalii hydrochemicznych i ingresji wód morskich.

Wyniki obserwacji oraz inne dane zasilą tzw. Środowiskową Bazę Danych (ŚBD), która stanowić będzie integralną i ważną część systemu. Administrować ją będzie również zespół specjalistów z Oddziału Geologii Morza PIG-PIB. Na bieżąco będą analizowane wyniki pomiarów terenowych i laboratoryjnych. ŚBD będzie służyć przede wszystkim władzom lokalnym i instytucjom zarządzających gospodarką wodną, jednak wyniki przeprowadzonych prac powinny zostać zaprezentowane również pozostałym interesariuszom – społeczeństwu. Zostanie to zrealizowane poprzez stworzenie platformy wymiany informacji nt. stanu wód podziemnych na terenie Gdańska i Sopotu, wykorzystującej Internet jako podstawowy nośnik danych.

Jak już wspomniano główne założenia zintegrowanego systemu monitorowania wód podziemnych zawiera dokument pt. Koncepcja monitorowania wód podziemnych w Gdańsku i Sopocie opracowany przez Oddział Geologii Morza w Gdańsku PIG-PIB w 2009 r. W 2010 r. trwały prace przygotowawcze i organizacyjne prowadzone przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-kanalizacyjną w Gdańsku oraz inne instytucje samorządowe. Zmodernizowano sieć obserwacyjną głównych ujęć wód podziemnych oraz odwiercono ponad 100 otworów obserwacyjnych. Z planowanym projektem monitorowania wód podziemnych zostały zapoznane instytucje i organizacja związane z gospodarką wodną i ochroną środowiska oraz lokalne media.

Kolejne strony:

06.07.2011

Mirosław Lidzbarski
Zbigniew Kordalski

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.