Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Struktura poboru wód podziemnych w Polsce

Struktura poboru wód podziemnych w Polsce

,,Struktura poboru wód podziemnych w Polsce”
Autorzy: Zbigniew Frankowski, Piotr Gałkowski, Jan Mitręga

 Potrzeba przeprowadzenia badań struktury i wielkości poboru całkowitego wód podziemnych w skali całego kraju wynikała z wymogów Prawa wodnego dostosowanego do Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
   Publikacja przedstawia syntetycznie wyniki badań przeprowadzonych w latach 2005-2007 dotyczących struktury poboru wód podziemnych w Polsce przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny we współpracy z przedsiębiorstwami hydrogeologicznymi (Frankowski i Mitręga, 2005; Frankowski i in., 2007, 2008; Nowicki red., 2007). Realizacja tych badań, zleconych przez Ministerstwo Środowiska, nawiązywała do harmonogramu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce oraz podstawy jej ustanowienia - procesu cyklicznego doskonalenia gospodarki wodnej w kontekście ochrony środowiska i zasobów wodnych. Rezultaty tych prac mają bardzo duże znaczenie dla gospodarki wodnej kraju, a w zakresie wyników badań określają poziom referencyjny. Wskazują margines niepewności i możliwości dla sporządzania prognoz. 
   W ramach określenia bilansu całkowitego poboru wód podziemnych przedmiotem badań były: pobór rejestrowany i pobór nieopomiarowany wód podziemnych. W bilansie uwzględniono wody zwykłe, w tym odwodnienia górnicze i budowlane, nawodnienia oraz melioracje, a także wody termalne, lecznicze i solanki. Dane zostały zreinterpretowane w podziale na: jednostki administracyjne i sektory użytkowania wód podziemnych, dorzecza, regiony wodne, obszary bilansowe, rejony wodno-gospodarcze, jednolite części wód podziemnych (JCWPd). Uwzględniono zmienność sezonową oraz okresowy pobór wód podziemnych. 
Wyniki obliczeń i szacunków wskazują, że w 2005 roku całkowity pobór wód podziemnych w kraju wynosił od 3,456 km3 do 4,756 km3 w zależności od wielkości poboru nieopomiarowanego w ramach zwykłego korzystania z wód określonego w przedziale 0,3 – 1,6 km3/rok.  W tym od  0,85 km3  do 2,15 km3 mógł stanowić nieopomiarowany pobór wód podziemnych, głównie w sektorze zaopatrzenia ludności i rolnictwa. Około 0,7 km3 stanowił pobór niezaewidencjonowany w ramach szczególnego korzystania z wód podziemnych.
   Otrzymany przedział wielkości poboru całkowitego wód podziemnych może oznaczać potrzebę zaktualizowania prognostycznej oceny stanu ilościowego systemu wodnego w Polsce w ramach oceny ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu wód podziemnych do roku 2015 – wymagania określone przez RDW. Uwzględniając uzyskany przedział wielkości całkowitego poboru wód podziemnych w kraju stopień wykorzystania tych zasobów kształtuje się na poziomie od 23 do 35 %.

25.03.2009

Pliki :

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.