Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Mapa Hydrogeologiczna Polski - Pierwszy Poziom Wodonośny (MHP PPW)

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA BAZY DANYCH GIS MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI W SKALI 1:50 000

  • sporządzanie projektów robót i programów prac geologicznych;
  • budowa modeli matematycznych przepływu wód podziemnych, m.in. dla ustalania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych i określania potencjalnego czasu migracji zanieczyszczeń;
  • opracowanie programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;
  • ustalanie warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni;
  • planowanie rozwoju sieci monitoringu wód podziemnych;
  • analiza wyników monitoringu wód podziemnych;
  • identyfikacja warunków hydrogeologicznych w chronionych  ekosystemach zależnych od wód podziemnych;
  • wykazy wód podziemnych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia;
  • wykazy wód podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych; 
  • opracowanie programów działań dla zaopatrzenia w wodę ludności ze źródeł alternatywnych w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych;
  • opracowanie programów działań dla zaopatrzenia rolnictwa w wodę i łagodzenia skutków suszy;
  • analiza możliwości okresowego wykorzystania rezerw zasobów wód podziemnych do działań związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu łupkowego;
  • projektowanie ujęć wód podziemnych;
  • prognozowanie zagrożenia podtopieniami terenu; 
  • projektowanie obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych i stref ochronnych ujęć wód podziemnych;
  • planowanie przestrzenne – określanie kierunków zagospodarowania terenu;
  • wstępna ocena warunków i możliwości lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska;
  • analiza i ocena stosunków wodnych oraz opracowywanie programów działań dla ochrony wód podziemnych;
  • opracowywanie wniosków o dofinansowanie działań mających na celu poprawę jakości wód podziemnych (budowa oczyszczalni ścieków, rozbudowa sieci kanalizacyjnej;
  • kontrola stanu jakościowego wód podziemnych;
  • prowadzenie ewidencji obszarów zanieczyszczonych bądź zagrożonych zanieczyszczeniem związkami azotu;
  • opiniowanie raportów oddziaływania na środowisko dla inwestycji;
  • opracowywanie programów ochrony środowiska;
  • opracowywanie strategii rozwoju regionalnego.

  Główny Koordynator MHP
  dr Piotr Herbich
  e-mail: piotr.herbich@pgi.gov.pl

  Sekretarz Zespołu Koordynacyjnego MHP
  mgr inż. Joanna Czebreszuk
  e-mail: joanna.czebreszuk@pgi.gov.pl


  Przeczytaj artykuł na temat : Jak zamówić dane 

  Kolejne strony:

  2016-05-16 13:07:58

  Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

  Aplikacje GIS

  ikona e-PSHikona SPD PSH

  Przeczytaj treść ponownie

  Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

  Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.