Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Komunikaty

Komunikaty

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie I kwartału roku hydrologicznego 2015.

Pobierz komunikat Komunikat

Prognozy

Prognozy

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych (01.03.2015-31.05.2015).

Pobierz prognozę prognozę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

Zobacz informację na temat mapy >>

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

Jesteś tutaj :

Mapa hydrogeologiczna Polski - Pierwszy Poziom Wodonośny (MhP PPW)

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA BAZY DANYCH GIS MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI W SKALI 1:50 000

  • sporządzanie projektów robót i programów prac geologicznych;
  • budowa modeli matematycznych przepływu wód podziemnych, m.in. dla ustalania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych i określania potencjalnego czasu migracji zanieczyszczeń;
  • opracowanie programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;
  • ustalanie warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni;
  • planowanie rozwoju sieci monitoringu wód podziemnych;
  • analiza wyników monitoringu wód podziemnych;
  • identyfikacja warunków hydrogeologicznych w chronionych  ekosystemach zależnych od wód podziemnych;
  • wykazy wód podziemnych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia;
  • wykazy wód podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych; 
  • opracowanie programów działań dla zaopatrzenia w wodę ludności ze źródeł alternatywnych w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych;
  • opracowanie programów działań dla zaopatrzenia rolnictwa w wodę i łagodzenia skutków suszy;
  • analiza możliwości okresowego wykorzystania rezerw zasobów wód podziemnych do działań związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu łupkowego;
  • projektowanie ujęć wód podziemnych;
  • prognozowanie zagrożenia podtopieniami terenu; 
  • projektowanie obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych i stref ochronnych ujęć wód podziemnych;
  • planowanie przestrzenne – określanie kierunków zagospodarowania terenu;
  • wstępna ocena warunków i możliwości lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska;
  • analiza i ocena stosunków wodnych oraz opracowywanie programów działań dla ochrony wód podziemnych;
  • opracowywanie wniosków o dofinansowanie działań mających na celu poprawę jakości wód podziemnych (budowa oczyszczalni ścieków, rozbudowa sieci kanalizacyjnej;
  • kontrola stanu jakościowego wód podziemnych;
  • prowadzenie ewidencji obszarów zanieczyszczonych bądź zagrożonych zanieczyszczeniem związkami azotu;
  • opiniowanie raportów oddziaływania na środowisko dla inwestycji;
  • opracowywanie programów ochrony środowiska;
  • opracowywanie strategii rozwoju regionalnego.

    

   Główny Koordynator MhP
   dr Piotr Herbich
   e-mail: piotr.herbich@pgi.gov.pl

   Sekretarz Zespołu Koordynacyjnego MhP
   mgr inż. Joanna Czebreszuk
   e-mail: joanna.czebreszuk@pgi.gov.pl


   Udostępnianie danych hydrogeologicznych >>

   Kolejne strony:

   2013-10-29 08:35:27

   Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

   Przeczytaj treść ponownie

   Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 23 marzec 2015

   Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.