Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Instytucje i wydawnictwa

Środowisko polskich hydrogeologów publikuje swoje prace w bardzo dużej ilości czasopism fachowych, co znacznie utrudnia śledzenie nowych tytułów. Poniżej podano wykaz, zapewne niepełny, tytułów w których zamieszczono prace hydrogeologiczne. Wykaz ten nie obejmuje wydawnictw kartograficznych i instrukcji.

Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Insytut Badawczy:

Biuletyn, Kwartalnik Geologiczny, Prace, Prace Hydrogeologiczne. Seria specjalna (do 1981 r. wydano 14 zeszytów), Przegląd Geologiczny, Sesja Naukowa, Z badań hydrogeologicznych w Polsce.

 Polskie Towarzystwo Geologiczne:

Rocznik (ASGP), Przewodnik Zjazdu (wychodzi corocznie i prawie zawsze zawiera część hydrogeologiczną).

 Polska Akademia Nauk:

Acta Geologica Polonica, Archiwum Hydrotechniki, Archiwum Górnictwa, Archiwum Ochrony Środowiska, Bull Acad. Pol. Sc. (seria geograf. geol., później seria nauk o ziemi), Dokumentacja Geograficzna ("do użytku służbowego"), Geologia Sudetica, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Prace Geologiczne Komisji Nauk Geologicznych Oddz. PAN w Krakowie, Prace Muzeum Ziemi, Prace i Studia Komitetu Gospodarki Wodnej, Prace Instytutu Budownictwa Wodnego, Rozprawy Hydrotechniczne, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych, Oddz. Kraków, Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej Oddz. Kraków, Zeszyty Problemowe Górnictwa.

Uczelnie:

(Acta, Annales, Biuletyny, Folia, Prace, Zeszyty Naukowe i inne)

Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Lubelskiego, Poznańskiego, Warszawskiego, Wrocławskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnik i WSI:  Częstochowskiej, Gdańskiej, Krakowskiej, Opolskiej, Śląskiej, Wrocławskiej, Zielonogórskiej.

Inne  Instytuty - Różne wydawnictwa:

Główny Instytut Górnictwa, Instytut Gospodarki Komunalnej, Instytut Kształtowania Środowiska; . Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa.

 Inne czasopisma:

Hydrogeolodzy zamieszczają swoje prace również w innych czasopismach, należących do pokrewnych branż lub nawet odległych pod względem zainteresowań większości. Można tu wymienić następujące tytuły:

Balneologia Polska, Cuprum, Czasopisma Geograficzne , Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Geofizyka i Geologia Naftowa, Gospodarka Wodna, Górnictwo Odkrywkowe, Nafta, Ochrona Terenów Górniczych; Problemy Uzdrowiskowe, Przegląd Geofizyczny, Przegląd Geograficzny, Przegląd Górniczy, Rudy i Metale Nieżelazne, Rudy i Metale Nieżelazne, Rudy Żelaza, Siarka, Technika Poszukiwań Geologicznych, Wiadomości Górnicze, Wiadomości Naftowe.

Ciekawe prace hydrogeologiczne zawierały też biuletyny Przedsiębiorstwa Hydrokop: Odwadnianie kopalń i geotechnika oraz Geotechnika i Hydrogeologia, a także różne wydawnictwa Poltegoru, czy też Biuletyn Informacyjny Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej.

Referaty z zakresu hydrogeologii pojawiają się w poszczególnych tomach wydawnictwa Zaopatrzenie w wodę miast i wsi", których ukazało się już kilkanaście jako wyniki konferencji odbywanych w Poznaniu, poczynając od 1965 r. Wydawnictwo to staje się coraz obszerniejsze - objętość materiałów przekroczyła 1000 stron w 1994 r.

Kolejne strony:

03.09.2010

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.