Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Krótka analiza stanu dzisiejszego - pomost ku przyszłości

Środowisko ludzkie polskiej hydrogeologii jest liczne i operatywne. Żadna inna grupa zawodowa w geologii nie wykazuje takiej aktywności jak hydrogeolodzy. Świadczy o tym ilość i poziom organizowanych konferencji i spotkań, a także ilość publikacji. Zaznaczają się dobre związki między badaniami a praktyką, należałoby je zacieśniać.

Hydrogeologia polska w ostatnim dziesięcioleciu zbliżyła się do hydrografii i hydrologii wód powierzchniowych przez lepsze kontakty i nawiązania terminologiczno-pojęciowe. Przykładami takiej współpracy może być wspomniane studium pod redakcją I. Dynowskiej, czy również przez nią współredagowana monografia Dorzecza Górnej Wisły (1991). Wskazane byłoby dalsze zbliżenie również w zakresie gleboznawstwa i rozpoznania wód strefy aeracji, wreszcie jeszcze lepsze nawiązanie do chemii i biologii środowiska. Tak należałoby budować i ulepszać przede wszystkim hydrogeologię środowiskową, która będzie się najżywiej rozwijać w przyszłości. Trzeba kontynuować prace badawcze nad metodycznymi podstawami ochrony wód podziemnych, podejmować dalsze studia nad wszechstronną waloryzacją wód podziemnych, czy też ciągłym doskonaleniem katalogu wskaźników zanieczyszczeń. Już wcześniej sygnalizowano konieczność opracowania nowych wydań szeregu podręczników.

Istnieją nowoczesne syntetyczne ujęcia kartograficzne najważniejszych zagadnień hydrogeologicznych w skali 1:500 000 w postaci wspomnianych już wcześniej opracowań "Atlas ...", 1993, 1995 i "Mapa obszarów...", 1990, 1991. Pozytywnie należy ocenić rozwój kartografii hydrogeologicznej, zwłaszcza w odniesieniu do nowej edycji map 1:50 000, a także powstawanie wyspecjalizowanych ujęć mapowych, których przykładem są opracowania (1995-1997) dotyczące użytkowych, poziomów wód podziemnych GZWP i jego obrzeżenia (fragmenty monokliny śląsko-krakowskiej i niecki nidziańskiej). Komplet map w skali 1:100 000 przedstawia takie zagadnienia, jak: dynamika, chemizm, ogniska zanieczyszczeń, warunki występowania, użytkowania i ochrony. Te mapy mają wielkie znaczenie dla więzi hydrogeologii z problematyką rozwoju regionalnego Polski.

W ujęciu regionalnym zaznaczają się braki opracowań następujących jednostek: niecki bełchatowsko-konińskiej (łódzkiej w szerokim znaczeniu), niecki wrocławskiej, nowo wydzielonego masywu kujawskiego i regionu podlaskiego z wodami słodkimi w utworach mezozoicznych i paleozoicznych. Głębokie dolinne kopalne struktury czwartorzędowe z wodami wysokiej jakości są tylko sygnalizowane.

Za szczególnie dobrze opracowany region uznać można nieckę lubelską, gdzie zbiegły się prace hydrogeologów i hydrologów, a także GZW oraz monoklinę krakowską-śląską. Zaznacza się wśród hydrogeologów w ostatnich latach brak zainteresowania termiką i wykorzystaniem energii cieplnej płytszych poziomów wodonośnych. Dobrze prezentuje się natomiast dorobek w zakresie problemów "Podstawowe zagadnienia...", poza sztucznym zasilaniem czy też transformacją odpływu powierzchniowego na podziemny i odwrotnie, czemu poświęca się za mało uwagi. "Hydrogeochemia" budzi duże zainteresowanie i jest dobrze prezentowana w publikacjach. W zakresie tematyki ”Wody lecznicze, wysoko zmineralizowane i termalne", trzeba będzie rozbudować badania wód zwykłych o wysokiej jakości przeznaczonych dla pojemnikowego rozprowadzenia i zaopatrzenia ze zdrojów. Trzeba więc rozbudować tę grupę tematycznie. "Hydrogeologia środowiskowa" wymaga większego zaangażowania w rozpoznanie strefy aeracji i rozbudowanie międzydyscyplinarnej współpracy w tym zakresie. Stosowane na coraz szerszą skalę badania izotopowe dobrze się wpisują w nurt hydrogeologii środowiskowej. "Hydrogeologia inżynierska" jest dziedziną zaniedbaną, celowe będzie rozbudowanie zainteresowań hydrogeologią ujęciową. Przyszłość ma hydrogeologia obszarów miejskich czy też miejsko-przemysłowych, dla których już obecnie wykonywane są atlasy hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie w skali 1:20 000 i 1:25 000.

Wróć do spisu treści

03.09.2010

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.