Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Obszary zainteresowań i badań

Obszary zainteresowań i badań hydrogeologicznych wyrażone zostały poprzez podręczniki i wydane instruktaże, mapowe ujęcia dotyczące całej Polski, a także według dwu schematów: regionalnego (w tym osobno dla hydrogeologii górniczej) oraz rzeczowego. Dla hydrogeologii górniczej przyjęto schemat według branż górnictwa i dodatkowo kilku ogólnych zagadnień.

Obecnie możliwe jest tylko syntetyczne wskazanie na to co budziło, artykułowane publikacjami, zainteresowanie hydrogeologów w Polsce. Nie uwzględniono bardzo licznych niepublikowanych opracowań archiwalnych i dokumentacyjnych. Każdy wybór nazwisk autorów może być kwestionowany z różnych względów. Dlatego pominięto w tym opracowaniu długą listę nazwisk autorów.

Próbę syntezy przeprowadzono na podstawie przeglądu ponad 500 prac, wielu tomów materiałów sympozjalnych, omówionych już poprzednio, oraz na spisach literatury cytowanej, zwłaszcza w podręcznikach, monografiach i obszerniejszych opracowaniach.

Hydrogeologia polska ostatniego pięćdziesięciolecia przyczyniła się do rozwiązania własnych trudnych problemów, a także spełniła służebną rolę dla kilku ważnych dziedzin gospodarki. Wody podziemne pokrywają w Polsce ponad 50 % ogólnego zapotrzebowania (bez wód chłodniczych) i w jeszcze wyższym stopniu zapewniają wodę dla ludności. Udział wód podziemnych w zaspakajaniu potrzeb ulega z czasem zwiększeniu. Badania hydrogeologiczne umożliwiają prawidłową eksploatację wód leczniczych oraz dają podstawę wykorzystania wód podziemnych dla produkcji pojemnikowo rozprowadzonych wód wysokiej jakości, umożliwiają wykorzystanie takich wód w ogólnodostępnych zdrojach, np. wody z utworów oligoceńskich w Warszawie, czy też jurajskich w Krakowie. Bez rozpoznania hydrogeologicznego i opracowania prognoz zawodnienia i zagrożenia wodnego nie byłaby możliwa eksploatacja takich kopalin jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy cynku i ołowiu, rudy miedzi i srebra, rudy siarki. Badania hydrogeologiczne były i są niezbędne dla wszystkich działów budownictwa wodnego i lądowego.

            Duże znaczenie d1a rozwoju hydrogeologii, zwłaszcza praktycznej, miały i mają instruktaże i wskazówki metodyczne, które ukazują się już od prawie pół wieku. Biblioteka Zawodowa Geologa zawierała m.in. Prace hydrogeologiczne i geotechniczne 1954 r., Polowe metody oznaczania współczynnika przepuszczalności skał wodonośnych i gruntów 1956, a także tłumaczenia z rosyjskiego dotyczące wierceń studziennych, filtrów, jakości wód, badań hydrogeologicznych. Te najwcześniejsze wydawnictwa były związane z działalnością Centralnego Urzędu Geologii. Później ukazywały się tego rodzaju wskazówki opracowywane w Instytucie Geologicznym (mapy, szacowanie zasobów), a także od 1970 r. z inicjatywy i środków Zjednoczenia Przedsiębiorstw Hydrogeologicznych i Kombinatów Geologicznych, a dotyczące obliczeń hydrogeologicznych, modelowania, badań geofizycznych dla celów hydrogeologicznych.

Wydane w ostatnich latach przez Departament Geologii (w MOŚZNiL) instrukcje dotyczą projektowania stref ochronnych (1993) i dokumentowania zasobów wraz z ich ochroną (1995). Żałować należy, że te bardzo pożyteczne "żółte książeczki' nie wskazują na inne aktualnie wydawnictwa metodyczne z tej samej serii.

Niestety ciągle aktualna jest uwaga o złej dystrybucji wszystkich wydawnictw tego typu. Są trudno dostępne, często dowiadujemy się o ich istnieniu, gdy nakład został już całkowicie rozprowadzony.

Kolejne strony:

03.09.2010

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.