Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Podsumowanie

Dzieje polskiej hydrogeologii są równie skomplikowane i zawiłe jak historia Polski w ostatnim stuleciu. Matką jej była geologia, wywodząca się z czasów Staszica, natomiast ojcostwo nie jest jednoznaczne i upatrywane jest w wśród budowniczych wodociągów lub systemów odwadniających kopalnie, wśród prowadzących obserwacje źródeł lub solanek. Termin “hydrogeologia” został wprowadzony przez N.I. Krisztafowicza w opisie warunków występowania wód podziemnych okolic Lublina. Było to około 100 lat temu (A.S. Kleczkowski, 1998) i z końcem XX wieku możemy obchodzić jubileusz 100-lecia polskiej hydrogeologii. Pierwsze prace z tej dziedziny powstały w czasach zaborów i były zróżnicowane pod względem terytorialnym. Kolejnym etapem jej rozwoju był okres międzywojenny, kiedy nastąpiła specjalizacja osób profesjonalnie zajmujących się wodami podziemnymi i powstały pierwsze podręczniki. Etap współczesny, po 1945 r. obejmuje bardzo rozległy okres i bujny rozwój ośrodków badawczych, dydaktycznych i przedsiębiorstw o profilu hydrogeologicznym. Ważną funkcję w ukształtowaniu struktury polskiej hydrogeologii spełnił Centralny Urząd Geologii, który potrafił kreować duże programy badawcze i prowadził politykę w zakresie rozpoznania regionalnego kraju.

Od swoich wczesnych lat hydrogeologia była dziedziną na pograniczu nauk przyrodniczych oraz technicznych i obecnie badania stosowane dominują w zainteresowaniach hydrogeologów. Najwcześniej na mapie Polski pojawiły się ośrodki w Krakowie, Warszawie i Gdańsku do których z czasem dołączyły: Wrocław, Poznań, Kielce i Toruń.

Współczesne kierunki badań są skoncentrowane na badaniach dynamiki i chemizmu wód podziemnych, zagadnieniach ochrony i waloryzacji zasobów, problemach genezy i ewolucji zasobów wód, interakcji między wodą i ośrodkiem skalnym. Wykonywane są syntezy rozpoznania warunków hydrogeologicznych poszczególnych regionów i obszaru całego kraju. Najpełniejszym dotychczas obrazem wód podziemnych kraju była Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000 i obecnie realizowana Mapa w skali 1:50 000, która jest mapą komputerową sporządzaną w systemie GIS/Intergraph. Syntezę warunków hydrogeologicznych kraju zawierają także atlasy hydrogeologiczne (1976 i 1990) wydane przez PIG. Fascynacja metodami komputerowymi prowadzi do nowego podejścia w zakresie prezentacji wyników badań, analiz statystycznych i modelowania procesów przyrodniczych. Pozostaje jednak nadal szereg zagadnień hydrogeologicznych, które wymagają prowadzenia badań podstawowych. Nowe wyzwania w zakresie wiedzy i umiejętności hydrogeologów przyniosły zmiany strukturalne w Polsce po 1989 r. i konieczność dostosowania gospodarki i zarządzania do wymogów Unii Europejskiej. Najbliższa przyszłość będzie wymagać przystosowania się do nowej rzeczywistości firm i ośrodków akademickich a także zmian programów kształcenia polskich hydrogeologów.

Wróć do spisu treści

03.09.2010

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.