Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Pochodzenie wody, rozpuszczonych składników i procesów w środowisku wodnym

Określenie pochodzenia wody

 Dzięki pomiarom składu izotopowego można odróżnić wody „nowe” z opadów bieżących od wód „starych”, rezydujących  w wodonoścu lub warstwie glebowej i od wód powierzchniowych. Punktem wyjścia jest zawsze określenie położenia wody na diagramie, opisującym lokalną krzywą opadów atmosferycznych we współrzędnych dD i d18O. Położenie takiej linii  różni się od tzw. światowej linii opadów (Craig, 1961, Różański i in., 1993), szczególnie w rejonach o zmiennej topografi (Ryc.2).

 Skład izotopowy tlenu i wodoru opadów w stacjach IAEA (wg Różańskiego i in., 1993)

Ryc.2. Skład izotopowy tlenu i wodoru opadów w stacjach IAEA (wg Różańskiego i in., 1993)

Identyfikacja pochodzenia rozpuszczonych składników

Skład izotopowy pomaga w określeniu pochodzenia składników rozpuszczonych w  wodzie. Jest to możliwe w aqua-jonach takich jak HCO3- (jako DIC – dissolved inorganic carbon), SO42-, NO3-, PO43-. Ze względu na preferencyjne przyswajanie lekkiego izotopowo węgla przez rośliny, można z łatwością odróżnić węglany stałe i rozpuszczone węglany pochodzenia organicznego od węglanów pochodzenia nieorganicznego, a nawet odróżnianie  typu fotosyntetycznego węgla (C3 od C4). Przy użyciu składu izotopowego możemy określić również pochodzenie jonu siarczanowego jako efektu spalania węgli lub redukcji bakteryjnej, azotu azotanowego pochodzącego z nawozów sztucznych lub nawozów zwierzęcych, wreszcie  fosforanów  pochodzących z nawozów sztucznych od naturalnego fosforu uwalnianego w procesach redukcji przy dnie zbiorników i cieków.

Identyfikacja procesów w środowisku wodnym

Oprócz identyfikacji pochodzenia rozpuszczonych składników możliwa jest także identyfikacja procesów. I tak przy użyciu izotopów trwałych wskazanych pierwiastków możliwe jest odróżnienie mieszania od odgazowania, mieszania od denitryfikacji, mieszania od redukcji  w przypadku siarczanów itp.

<< Wstecz

2011-11-02 05:04:29

Paweł M. Leśniak

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.