Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

A-D

Acrobat– znak pakietu programów firmy Adobe Systems Inc. Przeznaczonych do dokumentów w ich oryginalnej formie. Ma zastosowanie do przetwarzania sformatowanych plików tekstowych z procesora tekstowego – desktop publishing – do postaci pliku PDF (Portale Document Format). Plik ten może być rozpoznawany przez aplikacje Aprobat Leader. Pliki PDF można wykorzystać do wielu programów aplikacyjnych.

Abiotyczna degradacja (abiotic degradation) – rozpad związków chemicznych w wodach podziemnych bez udziału działalności organizmów, polegający głównie na utlenieniu substancji, sorpcji lub hydrolizie.

Adhezja (adhesion) - inaczej przyleganie, zjawisko połączenia miedzy warstwami powierzchniowymi dwóch faz, np. stałej i ciekłej. A. jest efektem działania sił van der Waalsa i wiązań jonowych. Jest szczególnie silna na powierzchni rozdziału faz ciekłych lub w przypadku całkowitego zwilżenia skały. Miarą adhezji jest siła lub praca potrzebna do oderwania ciał, przypadająca na jednostkową powierzchnię rozdziału faz.

Adsorbcyjna warstwa (absorbed layer) - warstewka wody utrzymywana na powierzchniach cząstek ilastych siłami elektrostatycznymi. Woda silnie fizycznie związana.

Adhezyjne wody (adhesive water) – wody w porach i szczelinach skał związane siłami molekularnymi na granicy fazy stałej i ciekłej z ziarnami mineralnymi. Wody te tworzą ciągłą warstewkę i maja odmienne właściwości fizyczne do wód wolnych (grawitacyjnych).

Adwekcja (advection) –proces transportu materii lub ciepła...
wody uczestniczące w transporcie adwekcyjnym i zawierające rozpuszczone składniki chemiczne lub ciepło. Dotyczy całości masy wody podziemnej podlegające przepływowi. Transport ten ma kierunek i średnią prędkość liniową zgodną ze strumieniem wody. Adwekcja zależy od wodoprzewodności ośrodka skalnego, gradientu hydraulicznego oraz od porowatości efektywnej.

AIR 15N (AIR 15N reference)  - wzorzec izotopowy azotu, powietrze atmosferyczne

Aktualizacja warstw informacyjnych (updating of information layers) - działanie dostosowujące prezentowane w bazie danych GIS MhP informacje o jakości i dynamice wód podziemnych oraz informacje o oddziaływaniu obiektów i o przedsięwzięciach gospodarczych, wpływających na stan wód podziemnych, do wyników bieżącej obserwacji stanu jakości i dynamiki wód podziemnych oraz zmieniającego się oddziaływania tych obiektów i przedsięwzięć.

Algorytm (algorithm) – ciąg logiczny działań prowadzących do rozwiązania określonego zadania. Zbiór zdefiniowanych instrukcji, przebiegającej według ustalonej kolejności w celu wykonania określonych operacji.Do pisania algorytmów używany jest →język programowania. Algorytm stanowi główną część programu komputerowego.

Algorytmiczny język (algorithmic language) → język algorytmiczny

Alkaliczność (alkalinity) - miara pojemności do do neutralizacji kwasów...
właściwość wody spowodowana obecnością wodorotlenków, wodorowęglanów i węglanów metali alkalicznych i ziem alkalicznych a także boranów, fosforanów i siarczanów wymienionych metali. Inaczej zasadowość wody. A. Podawana jest w mval/l.

AltaVista – wyszukiwarka internetowa, popularna również w Polsce.

AMS (accelaration mass spektrometry) -  akceleratorowa spektrometria masowa

Analogowy komputer (analog computer) – komputer analogowy jest urządzeniem przyjmującym i przetwarzającym dane w sposób ciągły. Wielkości parametrów wewnętrznych tego komputera są proporcjonalne do zadawanych danych, np. wykorzystując analogię elektryczną. Każda wielkość fizyczna występująca w rozwiązywanym problemie jest  reprezentowana w komputerze przez wartość zmieniającą napięcie w sposób ciągły. Komputery analogowe są stosowane w sytuacjach, gdy ciągła reprezentacja danych jest bardziej użyteczna, np. do symulacji i sterowania procesami w przemyśle.

Wróć

Kolejne strony:

07.09.2010

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.