Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

E-H

Edometr (consolidometer) - urządzenia do pomiaru w warunkach laboratoryjnych parametrów gruntu przez stosowanie cykli obciążania i odprężania próbki gruntu w znormalizowanym pierścieniu metalowym, czyli w warunkach uniemożliwiającym jej boczną rozszerzalność. Zmiany wysokości próbki pod wpływem obciążenia są zatem wprost proporcjonalne do jej zmian objętości. E. przeznaczony jest do badań próbek nieskalistych. Konstrukcja i procedura pomiaru podane są w normie PN-88/B-04481. 

Edometryczny moduł ściśliwości - cecha skały (gruntu) zależna od jego podatności na odkształcenie pod wpływem przyłożonych obciążeń, określana w urządzeniu laboratoryjnym – edometrze. Ściśliwość skały opisuje krzywa ściśliwości, które przedstawiana jest w układzie prostokątnym, przy osi rzędnych s/ho i osi odciętych s. Wartość modułu Ee - wyznaczana jest z zależności:

Ee = Δσ .ho/Δs

gdzie: ΔσDs - przyrost naprężenia; ho– grubość pierwotna próbki odpowiadająca naprężeniu początkowemu; Δ s – przyrost odkształcenia wskutek przyrostu naprężenia, s – pierwotna wysokość próbki gruntu. Wielkość modułu  M0  wyrażana jest w MPa.

Elektroforeza (elektro-osmosis) - ruch cząstek zawiesin lub zoli obdarzonych ładunkami elektrycznymi w wytworzonym polu elektrycznym. Ujemnie naładowane cząstki kierują się do anody, natomiast dodatnie w kierunku anody. E. Wykorzystywana jest przy elektrochemicznym odwodnieniu gruntów ilastych lub ich zeskalanie →cebertyzacja.

Efekt kontynentalny d18O i dD (continental effect) – polega na zmniejszaniu się wartości d18O i dD w opadach atmosferycznych wraz ze wzrostem odległości od oceanu. Wielkość wpływu efektu kontynentalnego wynosi średnio:
0,3 – 0,4 ‰ na 100 km dla δ18O oraz 2 - 3‰ dla δD

Efekt Rayleigha (Rayleigh effect)

Efekt temperaturowy Dansgaarda (temperature effect) – dotyczy wpływu średniej temperatury rocznej na skład izotopowy w wodach opadowych. Efekt ten opisany jest następującymi zależnościami:
δ18O = 0,7t – 13,6   oraz   δD = 5,6t – 100, gdzie t – średnia temperatura roczna w badanym rejonie.

Efekt sezonowy δ18O i δD (seasonal effect) – w odniesieniu do wód opadowych przedstawia się jako:
δ18OZIMA < δ18OŚR. ROCZNA < δ18OLATO i analogicznie dla deuteru

Efekt sezonowy trytu (seasonal effect of tritium) – zróżnicowanie stężeń trytu w wodach opadowych z maksimum w okresie wiosenno-letnim i minimum w okresie jesienno-zimowym.

Efekt wysokościowyδ18O i δD (altitude effect) – większym wysokościom odpowiadają wartości bardziej ujemne δ18O i δD.

ESRI – Instytut Badań Systemów Środowiskowych (Environmental Systems Research Institute) dostarczający oprogramowania w postaci znanych pakietów ARC/GIS, stosowanych powszechnie w kartografii cyfrowej i w systemach informacji przestrzennej.

Estuarium (estuary) – lejkowate ujście rzeki do morza lub oceanu. Jest formą erozyjną rzeki i powstaje w przypadku mórz pływowych i prądów litoralnych.

Ewapotranspiracja (evapotranspiration) – proces uwalniania wody do atmosfery przez rośliny oraz parowania z profilu glebowego, łącznie z powierzchnią terenu, →transpiracja.

Fazy gruntu (soil phase) - grunt jest układem trójfazowym w strefie aeracji. Szkielet gruntowy należy do fazy stałej, woda i inne płyny są w normalnej temperaturze w fazie ciekłej. W fazie gazowej dominuje powietrze wypełniające wolne przestrzenie międzyziarnowe. Właściwości gruntu zależą od udziału poszczególnych faz w jednostkowej objętości gruntu. Grunty znajdujące się w strefie saturacji należą do układu dwufazowego. Do wskaźników stosunku poszczególnych faz w gruncie należą: gęstość objętościowa, stopień zagęszczenia, porowatość, stopień wilgotności, stan gruntu.

Filtr gruntowy (solid ground filter) - urządzenie stosowane do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych na złożu o frakcji piaskowej. Służy także do zbierania ścieków oczyszczonych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Filtracja (filtration) - przepływ laminarny wód podziemnych w porach lub szczelinach ośrodka skalnego (gruntu) opisywany liniowym prawem Darcy. Zdolność gruntów do przewodzenia wody nazywana jest wodoprzepuszczalnością. Miarą zdolności gruntów do przewodzenia płynów jest ›współczynnik filtracji.

Wróć

Kolejne strony:

08.09.2010

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.