Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

I-Ł

IAEA (International Agency for Atomic Energy) - Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

IHO – Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna (International Hydrographic Organisation).

Infiltracja (infiltration) – proces przenikanie wód opadowych w głąb ośrodka skalnego z powierzchni terenu lub powierzchniowych ze zbiorników wodnych poprzez dno rzeki, kanału lub zbiornika wodnego.

Ingresja wód słonych (salt water intrusion) - proces wnikania wód morskich (słonych) do warstw wodonośnych na wybrzeżach, powodowany, nadmierną eksploatacją wód podziemnych, odwodnieniem nadmorskich nizin lub wzrostem poziomu morza (lub obniżeniem się wybrzeża). Klin wód słonych, o większej gęstości penetruje w głąb warstwy wodonośnej przy jej spągu w przypadku obniżenia poziomu wód gruntowych poniżej wysokości zapewniającej stan równowagi wód słodkich i słonych. →prawo Ghybena-Herzberga. Proces i. jest często mylony z ascenzją solanek na wybrzeżach. I. powoduje degradację zasobów wód podziemnych w strefie wybrzeży.

Iniekcyjna metoda (injection method) - metoda stabilizacji, wzmacniania podłoża budowlanego przez wprowadzenie do ośrodka gruntowego zawiesin, np. mleczka cementowego, bentonitu lub krzemionki koloidalnej a także środków żelotwórczych i emulsji bitumicznych. Powodują one uszczelnienie i wzrost wytrzymałości gruntów.

IRMS (isotopic ratio mass spektrometry) - spektrometria masowa stosunków  izotopowych

ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacji (International Organization for Standardizing).

Interakcyjny (interactive) – np. urządzenie lub oprogramowanie przygotowane do dialogu z osobą z niego korzystającą.

Izotopy (Isotopes) - atomy pierwiastka różniące się liczbą masowa (neutronów)

Izobary (Isobares) – atomy różniące się liczba atomową i masową

Izotony (Isotones) atomy różniące się liczbą atomową (protonów) przy tej samej liczbie neutronów

Izotopomery (Isotopomers) – cząsteczki (izomery - jednakowa budowa cząsteczkowa, różna strukturalna) różniące się składem izotopowym na różnych pozycjach strukturalnych

Izotopologi (Isotopologues) – cząsteczki różniące się masami cząsteczkowymi (składem izotopowym)

Izotopy środowiskowe (environmental isotopes)- występujące w wodach podziemnych izotopy środowiskowe mogą być pochodzenia naturalnego lub być wytwarzane przez człowieka. Izotopy środowiskowe wykorzystywane w badaniach hydrogeologicznych dzielą się na dwie podstawowe grupy:

  • promieniotwórcze np. 3H, 14C, 32Si, 36Cl, 39Ar, 85Kr, 234U, 238U i in. - w interpretacji hydrogeologicznej wykorzystuje się głównie rozpad promieniotwórczy tych izotopów, którego podstawowe prawo pozwala uzyskać informacje o czasie jaki upłynął od określonego wydarzenia (np. infiltracji wody)
  • trwałe np. 2H, 7Li, 12C, 13C, 14N, 15N, 16O, 18O, 37Cl i in. (ich zawartości wyrażane są jako odchyłki d od wzorców) - przedmiotem interpretacji są procesy fizyczno-chemiczne, których rezultatem są obserwowane wartości d. Zachodząc w określonych warunkach np. w danym przedziale temperatury procesy te mogą również wskazywać czas w jakim miały miejsce (np. epokę o klimacie różnym od współczesnego).

Java – język z dziedziny informatyki przeznaczony do pracy nad programowaniem przeglądarek. 

Jakość wód podziemnych (quality of groundwater) – właściwość wody opisana zespołem cech stanowiących o przydatności wody do określonych celów (np. dla zaopatrzenia ludności w wodę pitną). Określona jest z uwzględnieniem klasyfikacji w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (obecnie - Dz. U. Nr 143/2008, poz. 896).

Jednolita część wód podziemnych JCWPd (groundwater body, GWB) - wydzielone zbiorowisko wód podziemnych, występujących w warstwie lub warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności umożliwiającej pobór wody do spożycia znaczący w zaopatrzeniu ludności lub przepływ strumienia wód podziemnych o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. W praktyce oznacza określoną objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.

Wydzielenie JCWPd zostało dokonane w 2004r. zgodnie z ustaleniami Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 roku w sprawie ustanowienia ram działalności Wspólnoty w zakresie polityki wodnej).

Wyznaczenie jednolitych części wód podziemnych ma zapewnić możliwość utrzymania lub osiągnięcia – w określonym czasie i zakresie - dobrego stanu wód podziemnych jako warunku niezbędnego dla:

  • kształtowania pożądanego stanu ekosystemów od nich zależnych,

  • zaopatrzenia ludności w dobrą wodę.

Wróć

Kolejne strony:

08.09.2010

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.