Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

M-P

Makroskopowe badania gruntów - określenie rodzaju gruntu na podstawie prostych cech fizycznych, opisanych w normie PN-88/B-04481. Należą do nich próby:  wałeczkowania, rozcierania w wodzie i rozmakania.

Mapa prowincji wód leczniczych i potencjalnie leczniczych według J. Dowgiałły i B. Paczyńskiego (2002)

Mapa prowincji wód leczniczych

Mapa bitowa (bitmap) – obraz komputerowy zbudowany ze zbioru punktów reprezentowanych przez bity w pliku. Struktura danych w pamięci komputera, której pojedyncze dane składają się z bitów. Plik w formacie mapy bitowej ma rozszerzenie nazwy pliku bmp

Melioracje wodne - zespół czynności i urządzeń mających na celu poprawę stosunków wodnych w glebie w kierunku sprzyjających uprawom lub szacie roślinnej. Poprzez redukcję nadmiaru wody w glebie stwarzane są korzystne warunki glebowo-powietrzno-wodne umożliwiające rozwój roślin. Urządzenia m.w. wykonuje się na podstawie projektu hydrologiczno-technicznego. Prace wodno-melioracyjne dzieli się na podstawowe i szczegółowe.

Młaki – nieskoncentrowany wypływ wód podziemnych (gruntowych na powierzchni terenu. Występują w miejscach podmokłych, bagiennych.

Modele gruntów - zbliżone do rzeczywistości matematyczne opisy zachowania się gruntów pod wpływem zachodzących w nich zmian naprężeń. Najczęściej rozpatrywane są przypadki reakcji →podłoża budowlanego na obciążenia konstrukcją. Wyróżniane są modele: sprężyste, lepkosprężyste, sprężysto-plastyczne, plastyczne, reologiczne lub stochastyczne.

Wróć

Kolejne strony:

08.09.2010

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.