Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

R-U

Reambulacja arkuszy MhP obejmuje utworzenie projektu cyfrowego dla danego arkusza MhP z zasobów bazy danych GIS MhP – po przeprowadzeniu jej scalenia i weryfikacji oraz aktualizacji i reinterpretacji – a następnie wydruk planszy głównej, map uzupełniających (ew. innych części składowych arkusza, zależnie od zmian powstałych w stosunku do pierwotnej wersji arkusza MhP) i złożenie ich w CAG jako aneksu do arkusza.

Reinterpretacja warstw informacyjnych bazy danych GIS MhP jest działaniem mającym na celu systematyczne dostosowywanie kartograficznego schematu warunków i własności hydrogeologicznych prezentowanego w MhP do postępującego rozpoznania budowy geologicznej, zasięgu i wykształcenia poziomów wodonośnych.

Region wodny - część obszaru dorzecza wyodrębniona na podstawie kryterium hydrograficznego na potrzeby zarządzania zasobami wodnymi lub całość obszaru dorzecza.

Regionalizacja hydrogeostrukturalna – sporządzana jest w celu ustalenia zasięgu występowania oraz hydrogeologicznych własności warstw wodonośnych, warstw  izolujących i nadkładu. Jako kryteria regionalizacji przyjmuje sie: litologię ośrodka skalnego, stratygrafię i tektonikę warstw, własności hydrogeologiczne, rozciągłość i współwystępowanie pięter i poziomów wodonośnych. W wyniku regionalizacji wyznaczane są: makro-, mezo- i subregiony hydrogeologiczne, zbiorniki wód podziemnych, piętra i poziomy wodonośne (zgodne z podziałem stratygraficznym). Systemy regionalizacji hydrogeologicznej kraju z uwzględnieniem klasyfikacji regionalnych i identyfikacją kryteriów opublikował J. Szymanko (1980).

Regionalizacja hydrodynamiczna - regionalizacji hydrodynamicznej polega na wyznaczeniu odrębnych jednostek hydrogeologicznych różniących się charakterem związku hydraulicznego wód podziemnych z powierzchniowymi, położeniem stref zasilania i drenażu wód podziemnych, układem krążenia wód podziemnych. Celem regionalizacji jest ustalenie odnawialnych zasobów wód podziemnych, ustalenie zasobów dyspozycyjnych i zlewniowych systemów krążenia wód podziemnych. Zlewniowe systemy krążenia wód podziemnych (obszary bilansowe wstępnie wydzielone przez RZGW), korygowane są w trakcie ustalania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych.

Regionalizacja wodno-gospodarcza wód podziemnych – wykonywana jest w celu ekologicznej, hydrogeologicznej i gospodarczej optymalizacji wykorzystania dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych i wód powierzchniowych na zasadach zrównoważonego zagospodarowanie zintegrowanych zasobów wód podziemnych i powierzchniowych. Kryteria stosowane w tej regionalizacji obejmują: rozmieszczenie naturalnych stref drenażu i zasilania wód podziemnych, położenie i rodzaj aktualnych i prognozowanych (potencjalnych) obiektów antropopresji hydrodynamicznej (ujęcia głębinowe, systemy odwodnieniowe), położenie głównych hydrometrycznych przekrojów bilansowych wód powierzchniowych, granice hydrauliczne z warunkami brzegowymi I, II i III rodzaju. W wyniku regionalizacji powstaje hierarchiczny system rejonów wodno-gospodarczych.

Rejon wodno-gospodarczy wód podziemnych - jest obszarem występowania układu krążenia wód podziemnych w rozpoznanej strukturze hydrogeologicznej, ze zidentyfikowanymi strefami zasilania i drenażu (rzeki, ujęcia komunalne, przemysłowe i odwodnienia górnicze), o zasięgu i granicach (wododziały podziemne, strefy pełnego kontaktu hydraulicznego z wodami powierzchniowymi, horyzonty i bariery nieprzepuszczalne-izolujące) wyznaczonych optymalnie dla przeprowadzenia bilansu wodno-gospodarczego z dokonaniem analizy możliwości zaopatrzenia w wodę na cele pitne i gospodarcze oraz z oceną wpływu zagospodarowania wód podziemnych na stan wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych zależnych od wód podziemnych.

Wydzielenie rejonów uwzględnia wymagania dalszych działań, obejmujących:

  • redystrybucję możliwych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych oraz rejonizację poboru wód podziemnych aktualnego i prognozowanego;
  • identyfikację głównych problemów gospodarki wodnej (środowiskowych, komunalnych i gospodarczych potrzeb wodnych oraz presji i oddziaływań antropogenicznych) w obrębie podstawowych jednostek wodno-gospodarczych;
  • przeprowadzenia bilansu wodno-gospodarczego dla aktualnego i prognozowanego poboru wód podziemnych z uwzględnieniem relacji z wodami powierzchniowymi;
  • dokonania oceny stanu zagospodarowania zasobów wód podziemnych i opracowania wskazań do zarządzania wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Wróć

Kolejne strony:

08.09.2010

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.