Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

V-Ż

VPDB (Vienna PDB) -  wzorzec izotopowy tlenu I wodoru wody 

VSMOW (Vienna SMOW) - wzorzec izotopowy tlenu i wodoru wody

Wzorce izotopowe pierwiastków lekkich

Izotop

Stosunek izotopowy

Zawartość procentowa

Stosunek izotopowy we wzorcu

Materia pomiarowa

2H (D)

D/H

0.015

VSMOW (155.76e-3)

H2O, materia organiczna

6Li

6Li/7Li

7.5

LSVEC (8.32e-2)

wody, minerały

11B

11B/10B

80.1

NBS951 (4.04362)

wody, minerały

13C

13C/12C

1.11

VPDB (1.1237e-2)

węglany, materia organiczna

15N

15N/14N

0.366

AIR N2 (3.677e-3)

NO3, N2, NH4

18O

18O/16O

0.204

VSMOW  (2.0052e-3)

H2O, węglany siarczany azotany, fosforany

34S

34S/32S

4.21

CDT 4.5005e-2

siarczany, siarczki

37Cl

37Cl/35Cl

24.23

SMOC (0.324)

chlorki

Warstwa wodonośna - oznacza warstwę lub warstwy skał lub inny poziom geologiczny o znaczącym rozprzestrzenieniu w planie, wystarczającej porowatości i przepuszczalności, umożliwiające znaczący przepływ wód podziemnych lub pobór znaczących ilości wód podziemnych. Jest ośrodek skalny o pełnym nasyceniu mający zdolność do gromadzenia, przewodzenia wód wolnych oraz do oddawania pod wpływem wytworzonej różnicy ciśnień piezometrycznych. Można wyróżnić warstwy wodonośne o zwierciadle swobodnym i naporowym, a wedle charakteru ośrodka hydrogeologicznego klasyfikujemy warstwy wodonośne jako jednorodne i niejednorodne, izotropowe i anizotropowe.

Weryfikacja modelu matematycznego (calibration and verification of simulation model) - procedura polegająca na porównywaniu reakcji modelu na zadane wymuszenia z reakcjami systemu rzeczywistego i analizie zgodności między danymi generowanymi przez oba te układy. Zasadą jest, że do weryfikacji wykorzystuje się inny zestaw danych niż do identyfikacji (tarowania) modelu.

Wezbranie rzeki (freshet) – podnoszenie się stanu wody w korycie rzeki pod wpływem intensywnego zasilania opadami, topnienia śniegów i lodu a w ujściowym odcinku pływami lub spiętrzeniami sztormowymi morza.

Węgiel 14C - powstaje głównie w atmosferze w wyniku oddziaływania wtórnych neutronów (generowanych przez cząstki promieniowania kosmicznego) na atomy azotu wg schematu 14N + n = 14C + p + 0,626 MeV. Powstały izotop zostaje w ciągu kilku godzin utleniony, tworząc CO2, przy czym mimo wyraźnego zróżnicowania w wielkości strumienia neutronów wtórnych w zależności od szerokości geograficznej (ok. 3,5 razy większej w rejonie równika w stosunku do okolic biegunowych) rozkład 14C w atmosferze ziemskiej jest dość równomierny, a obserwowane różnice nie przekraczają 5%. Okres półtrwania 14C wynosi 5730 lat; w wyniku przemiany b - tworzy się ponownie 14N. Średni czas przebywania 14C w atmosferze wynosi około 10 lat.
Radiowęgiel utworzony w atmosferze a następnie utleniony do postaci 14CO2 zostaje włączony do obiegu geochemicznego i wykorzystywany jest m.in. w hydrogeologii do „datowania” wód podziemnych.

Wgłębny system wodonośny zwykłych wód podziemnych (deep fresh water aquifer) - obejmuje zbiornik o bardzo powolnej wymianie wód, słabym kontakcie hydraulicznym z podstawową siecią hydrograficzną, o polu hydrodynamicznym w niewielkim stopniu kształtowanym przez dolinne strefy drenażowe układów krążenia zlewniowego, drenowany w ramach regionalnych układów krążenia wód podziemnych odpływem do dolin rzek głównych poprzez płytsze poziomy wodonośne w warunkach utrudnionego kontaktu hydraulicznego.

„Wiek” wód podziemnych („age” of groundwater)- termin umowny, którym określa się czas jaki upłynął od momentu infiltracji wody atmosferycznej lub od momentu uformowania składu izotopowego jej składników w wyniku procesów fizyczno-chemicznych zachodzących w strefie przypowierzchniowej do czasu poboru próbki wody podziemnej. Umowność ta wynika z faktu, iż określany jest wiek najbardziej prawdopodobny czyli tzw. czas przebywania izotopu w systemie wodonośnym (residence time), co nie zawsze pokrywa się z czasem przebywania wody w tym systemie. Z większą ścisłością termin ten może być  stosowany  w odniesieniu do wód uwięzionych w osadach dennych zbiorników wodnych, a więc tam gdzie nie zachodzi ani migracja wody, ani naturalnego znacznika izotopowego.

Wróć

Kolejne strony:

08.09.2010

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.