Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Publikacje związane z hydrogeologią

Publikacje z zakresu Hydrogeologii dostępne na stronach Ministerstwa Środowiska

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/geologia/publikacje-z-zakresu-geologii/hydrogeologia/

 Dostępne publikacje do pobrania:

 • Atlasy geotermalne
 • Hydrogeologia regionalna Polski
 • Mapa wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie 1:500 000
 • Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych - poradnik metodyczny
 • Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych
 • Określenie zawartości dwutlenku węgla w powietrzu glebowym w Sudetach w rejonie występowania szczaw
 • Potencjał radonowy Sudetów wraz z wyznaczeniem obszarów występowania potencjalnie leczniczych wód radonowych
 • Zasady sporządzania dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem dróg krajowych i autostrad
 • Atlas wykorzystania wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych w Polsce
 • Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce 
 • Opracowanie i testy zintegrowanej metodyki prac sejsmo-magnetotellurycznych w aspekcie rozpoznania przestrzennego wgłębnej budowy geologicznej dla wskazania optymalnej lokalizacji otworów geotermalnych
 • Występowanie, dokumentowanie i eksploatacja endogenicznego dwutlenku węgla w Polsce 
 • Metodyka określania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych z uwzględnieniem potrzeb jednolitych bilansów wodnogospodarczych. Poradnik metodyczny 
 • Wyznaczanie granic obszaru i terenu górniczego dla złóż wód podziemnych uznanych za kopaliny. Poradnik metodyczny 
 • Dopuszczalne wahania eksploatacyjnych i fizyczno-chemicznych parametrów wód leczniczych
 • Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na świecie - stan aktualny i perspektywy rozwoju 
 • Instrukcja obsługi wierceń hydrogeologicznych 
 • Metody znacznikowe w badaniach hydrogeologicznych
 • Ocena prognoz zasobów eksploatacyjnych poprzez porównanie szacunków zasobowych z wynikami długotrwałej eksploatacji ujęć wód podziemnych (studium metodyczne)
 • Słownik hydrogeologiczny
 • Współoddziaływanie wód zwykłych i leczniczych - zasady dokumentowania, ochrony i gospodarki wodnej


Baza artykułów z dotychczasowych konferencji "Współczesne Problemy Hydrogeologii"

http://www.wph2011.amu.edu.pl/baza_wph.html

Oficjalne czasopismo IAH - Hydrogeology Journal
http://www.springerlink.com/content/102028/

Zbiór artykułów na stronie PKN IAH
http://iahpoland.org/


Jak sobie radzić z powodzią- materiały dydaktyczne dla nauczycieli
http://poradnia3.republika.pl/Woda.pdf

Program wodno-środowiskowy kraju
http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Programy/PWSK/Program_wodno-srodowiskowy_kraju.pdf

Przyszłe wymagania w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym oraz zrównoważonego gospodarowania wodami w dorzeczu Odry - materiały z konferencji
http://www.mkoo.pl/show.php?fid=4786&lang=PL


Poradniki europejskie dotyczące monitoringu i wód podziemnych (ang)
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm

W kierunku wspólnego zarządzania transgranicznymi systemami wodonośnymi: Przewodnik metodologiczny (ang) (format .pdf 5MB)
http://isarm.org/methodological-guidebook-english

Raport "Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych w 2010 roku"

http://mjwp.gios.gov.pl/raporty-art/2010.html

Stan Środowiska w Polsce 
http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/index/pl

Metodologia oceny transgranicznych zbiorników wodonośnych, zlewni rzek, jezior, dużych morskich ekosystemów i otwartych mórz - tom 1 >>>

Metodologia oceny transgranicznych zbiorników wodonośnych - tom 2 >>>

Second Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and Groundwaters >>>

2016-04-26 13:26:29

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.